Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků

Datum konání: 2. 5. 2022 - 3. 5. 2022

V pondělí 2. 5. v čase 15:30-17:30 proběhnou v budově školy v Sebranicích třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování.

V úterý 3. 5. v čase 15:30-17:30 proběhnou v budově školy v Lubné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. stupně za účelem předání informací o prospěchu a chování.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 20. 4. 2022 11:28

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Datum konání: 19. 4. 2022

zápis2022.jpg


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 19. 4. 2022 13:53

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Datum konání: 13. 4. 2022

Ve středu 13. dubna 2022 se koná zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, dále všechny děti, kterým byl v r. 2021 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2017), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2016 do konce prosince 2016 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2017 do konce června 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích, 569 62 Sebranice 19, učebna 2. třídy – vchod od kostela

Termín konání: středa 13. 4. 2022 od 12:30 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít. Jestliže nestihnete doporučení zajistit, bude správní řízení o povolení odkladu přerušeno. Pokud by se vám však nepodařilo získat je do konce července, nebylo by možné vzhledem ke správním lhůtám žádost vyřídit.

Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec

        Sebranice,

b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do

        naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30 

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (žádost možno stáhnout na školním webu – Dokumenty

    školy, nebo lze vyplnit až při zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na

    webu školy, na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích a ve vývěsní skříňce ZŠ

    v Lubné (pod registračním číslem). V případech, kdy během průběhu praktické části

    zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní

    docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku

    zákonného zástupce.

4) Popis praktické částí zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost – v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Mgr. Jitka Kučerová
    ředitelka školy


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 5. 4. 2022 13:00

Seznam ukrajinských žáků

Datum konání: 4. 4. 2022

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 28. 3. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/134

Seznam ukrajinských žáků, kteří byli k datu 4. 4. 2022 přijati k základnímu vzdělávání:

Reg. č. ZŠ/2022/140

Reg. č. ZŠ/2022/141


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 1. 4. 2022 13:35

Informace o organizaci provozu školy v souvislosti s covid-19

Datum konání: 1. 9. 2020

 • Provoz školy bude probíhat v běžném režimu za zvýšených hygienických opatření, která vyplývají z Manuálu k provozu škol a ŠZ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (mytí rukou, dezinfekce, větrání…).
 • Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Roušky zatím nejsou nutné, nicméně doporučujeme, aby žáci měli ve svých aktovkách jednu svoji roušku v igelitovém sáčku k dispozici.
 • První školní den proběhne v 2. – 9. třídách v kmenových učebnách s třídními učiteli (1. vyučovací hodinu).
 • Slavnostní zahájení v 1. třídě proběhne též v kmenové učebně od 8:10 hod. (za přítomnosti žáků, rodičů, příp. dalších rodinných příslušníků – vchod od kostela).
 • Prosíme žáky, aby si první školní den přinesli do školy přezůvky.
 • Ve středu 2. 9. budou probíhat třídnické práce (4 vyučovací hodiny); výuka v 1. třídě bude zkrácena na 3 vyučovací hodiny; od čtvrtka 3. 9. učíme podle rozvrhu.
 • Škola nemůže zabezpečit pitný režim, proto žádáme rodiče, aby pitný režim pro své děti zajistili.
 • Žádáme rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo v rodině. Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy…), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým či alergickým onemocněním (např. rýma, kašel) je nutné potvrzení od lékaře.
 • V případě důvodného podezření na onemocnění covid-19 u žáka během pobytu ve škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.
 • Žádáme také rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. – 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy čekali před školou. Vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme řešit přes videotelefon u vchodu.
 • U rodičů prvňáčků počítáme s tím, že budou zpočátku ráno doprovázet své děti do šatny.
 • Prosíme rodiče, kteří musí z nějakého důvodu do školy vstoupit, aby použili dezinfekci u vchodu do budovy a vstupovali s rouškou.  
 • Hlavním informačním kanálem v souvislosti s covid-19 pro informace ze školy ven budou pro obecné informace webové stránky školy a pro informace související s výukou systém Bakaláři – modul Komens.
 • Dle novely školského zákona je i distanční výuka pro žáky povinná, proto žádáme rodiče, aby případnou neúčast při distanční výuce oficiálně omlouvali.
 • Škola je povinna zajistit distanční výuku v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy. V tomto případě je škola povinna zajistit prezenční i distanční výuku.
 • Ve školní jídelně nebude možný samoobslužný odběr příborů, táců a salátů.

Manuál MŠMT je ke stažení ZDE.

Aktualizace manuálu MŠMT ke dni 26. 8. 2020 je ke stažení ZDE.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 2. 9. 2020 9:40

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Datum konání: 2. 1. 2020 - 30. 4. 2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
 • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.  

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 30. 8. 2019 19:38

Zápis do I. ročníku

Datum konání: 15. 4. 2020

Termín: středa 15. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je zveřejněno ZDE.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 30. 8. 2019 19:32

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Datum konání: 25. 4. 2018

Ředitelka Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2018 následujícím uchazečům, viz seznam.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 25. 4. 2018 19:47