Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Štítky:


2 Starší

Informace o organizaci provozu školy v souvislosti s covid-19

Datum konání: 1. 9. 2020

 • Provoz školy bude probíhat v běžném režimu za zvýšených hygienických opatření, která vyplývají z Manuálu k provozu škol a ŠZ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (mytí rukou, dezinfekce, větrání…).
 • Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Roušky zatím nejsou nutné, nicméně doporučujeme, aby žáci měli ve svých aktovkách jednu svoji roušku v igelitovém sáčku k dispozici.
 • První školní den proběhne v 2. – 9. třídách v kmenových učebnách s třídními učiteli (1. vyučovací hodinu).
 • Slavnostní zahájení v 1. třídě proběhne též v kmenové učebně od 8:10 hod. (za přítomnosti žáků, rodičů, příp. dalších rodinných příslušníků – vchod od kostela).
 • Prosíme žáky, aby si první školní den přinesli do školy přezůvky.
 • Ve středu 2. 9. budou probíhat třídnické práce (4 vyučovací hodiny); výuka v 1. třídě bude zkrácena na 3 vyučovací hodiny; od čtvrtka 3. 9. učíme podle rozvrhu.
 • Škola nemůže zabezpečit pitný režim, proto žádáme rodiče, aby pitný režim pro své děti zajistili.
 • Žádáme rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo v rodině. Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy…), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým či alergickým onemocněním (např. rýma, kašel) je nutné potvrzení od lékaře.
 • V případě důvodného podezření na onemocnění covid-19 u žáka během pobytu ve škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.
 • Žádáme také rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. – 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy čekali před školou. Vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme řešit přes videotelefon u vchodu.
 • U rodičů prvňáčků počítáme s tím, že budou zpočátku ráno doprovázet své děti do šatny.
 • Prosíme rodiče, kteří musí z nějakého důvodu do školy vstoupit, aby použili dezinfekci u vchodu do budovy a vstupovali s rouškou.  
 • Hlavním informačním kanálem v souvislosti s covid-19 pro informace ze školy ven budou pro obecné informace webové stránky školy a pro informace související s výukou systém Bakaláři – modul Komens.
 • Dle novely školského zákona je i distanční výuka pro žáky povinná, proto žádáme rodiče, aby případnou neúčast při distanční výuce oficiálně omlouvali.
 • Škola je povinna zajistit distanční výuku v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy. V tomto případě je škola povinna zajistit prezenční i distanční výuku.
 • Ve školní jídelně nebude možný samoobslužný odběr příborů, táců a salátů.

Manuál MŠMT je ke stažení ZDE.

Aktualizace manuálu MŠMT ke dni 26. 8. 2020 je ke stažení ZDE.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 2. 9. 2020 9:40

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Datum konání: 2. 1. 2020 - 30. 4. 2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
 • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.  

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 30. 8. 2019 19:38

Zápis do I. ročníku

Datum konání: 15. 4. 2020

Termín: středa 15. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je zveřejněno ZDE.


Autor: Mgr. Jindřich Novotný Publikováno 30. 8. 2019 19:32

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Datum konání: 25. 4. 2018

Ředitelka Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2018 následujícím uchazečům, viz seznam.


Autor: Mgr. Jitka Kučerová Publikováno 25. 4. 2018 19:47

2 Starší