Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy – základní informace

Zápis do 1. třídy – základní informaceDatum konání:
2.4.2018

Ve středu 18. dubna 2018 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2018/2019.       

K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, dále všechny děti, kterým byl v r. 2017 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30. 6. 2013), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2012 do konce prosince 2012 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2013 do konce června 2013 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Lubná – Sebranice, budova školy v Sebranicích, 569 62 Sebranice 19, učebna 5. třídy – vchod od Lamida

Termín konání: středa 18. 4. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít. Jestliže nestihnete doporučení zajistit, bude správní řízení o povolení odkladu přerušeno. Pokud by se vám však nepodařilo získat je do konce července, nebylo by možné vzhledem ke správním lhůtám žádost vyřídit.

Informace k průběhu zápisu

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

1) Kritéria pro přijímání žáků:  

a) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým jsou obec Lubná a obec Sebranice,

b) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity.

2) Počet žáků, které je možné přijmout: 30

3) Popis formální části zápisu

    Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

    podáním vyplněné žádosti (tu vyplní u zápisu); bude ověřena totožnost zákonného

    zástupce a údaje uvedené v žádosti. Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na

    webu školy, na vstupních dveřích budovy I. st. v Sebranicích a ve vývěsní skříňce ZŠ

    v Lubné (pod registračním číslem). V případech, kdy během průběhu praktické části

    zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní

    docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku

    zákonného zástupce.

4) Popis praktické částí zápisu

    Se souhlasem zákonného zástupce proběhne s dítětem rozhovor, jehož součástí je

    zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce

    atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost - v délce max. 20 minut.

    V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při

    formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

                                                

Mgr. Jitka Kučerová

    ředitelka školy