Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k obnovení provozu základní školy pro žáky 1.–5. ročníku

Informace k obnovení provozu základní školy pro žáky 1.–5. ročníkuDatum konání:
25.5.2020

Vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od 25. května 2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků prvního stupně. Účast ve vzdělávání není povinná, pouze dobrovolná.

I nadále bude probíhat distanční výuka (domácí výuka) a online setkávání pro žáky, kteří do školy nenastoupí.

Ve škole nepůjde o běžnou výuku podle rozvrhu, bude se probírat stejné učivo, které bude poskytováno žákům vzdělávajícím se doma. Pedagogové zapojení do zajišťování dopoledních aktivit ve škole přesunou distanční výuku na odpoledne.

Co se týká prostorových možností naší školy, pokusili jsme se rozmístit lavice podle pokynů MŠMT a zjistili jsme, že nejsme schopni vyhovět ani jedné z uváděných variant. Při počtu 15 dětí ve třídě není možné vzhledem k velikosti učeben zajistit vzdálenost 2 m. Při zajištění této vzdálenosti můžeme naplnit třídy v počtu 10 žáků. Při větším počtu žáků by podle doporučení museli mít žáci po celou dobu výuky na ústech a na nose roušku.

Tímto Vás žádáme, abyste využili možnosti poslat děti do školy od 25. 5. 2020 opravdu v naléhavých případech.

Co nás/Vás ve škole čeká?

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel.
 2. Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě instrukcí vydaných MŠMT.
 3. Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých ročníků. Složení skupin bude neměnné po celou dobu docházky do školy od 25. 5. do 30. 6. 2020. Skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet k výměně žáků. Hlavním rozdělovacím kritériem bude délka pobytu ve škole. Je možné, že po celou dobu Vaše dítě neuvidí své spolužáky ani svou třídní učitelku.
 4. Skupiny vytvoříme po termínu 18. 5. podle počtu přihlášených žáků. Následně Vám bude zaslána informace, do které skupiny je Vaše dítě zařazeno.
 5. Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (s datem podepsání ne starším jednoho dne) – ke stažení ZDE. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s pokyny vydanými MŠMT – ke stažení ZDE.
 6. Využity budou pravděpodobně oba vchody do školy.
 7. Při vstupu do budovy školy bude žákům zkontrolována rouška (zakrytí úst a nosu), příp. změřena teplota, provedena dezinfekce rukou po přezutí.
 8. Vstup dalších osob do budovy školy za účelem doprovodu dítěte nebo jeho vyzvednutí nebude možný.
 9. Dopolední vzdělávací aktivity zajistí dle možností učitelé nebo asistenti pedagoga.
 10. Škola povede evidenci docházky žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola požadovat od zákonného zástupce důvod nepřítomnosti a informaci o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 11. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 12. Dopolední aktivity budou probíhat od 8:10 do 12:00 hodin, bude probíráno stejné učivo, které bude poskytováno žákům vzdělávajícím se doma.
 13. Přestávky budou organizovány tak, aby se žáci jednotlivých skupin vůbec nebo zcela minimálně potkávali. O přestávkách nebude zajištěn pitný režim.
 14. Zařadíme pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí (za příznivého počasí).
 15. Žák musí mít nejméně 2 čisté roušky na den a sáček na jejich uložení. Sáček i roušky dětem zřetelně označte jménem a příjmením dítěte, poztrácené nepodepsané roušky budeme likvidovat.
 16. Během veškerých pohybů po škole budou děti mezi sebou dodržovat rozestupy 2 m a ve společných prostorách budou nosit roušky.
 17. Po celou dobu pobytu ve škole bude dbáno na důsledné dodržování hygieny.
 18. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajistí vychovatelky a asistenti pedagoga.
 19. Odpolední aktivity budou probíhat od 12:00 do 16:00 hodin, ve stejném složení skupiny. Dvě skupiny se přesunou do učeben ŠD, příp. další skupiny budou pokračovat ve své třídě.
 20. Vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách bude možné.
 21. Odpolední skupiny jsou určeny především pro nejmladší žáky. Pokud bude do odpoledních skupin přihlášeno více žáků, než jsme schopni přijmout, budou žáci zařazeni pouze do dopolední skupiny. Kritériem pro rozhodování bude věk dítěte. Další prostory k odpolední činnosti bude využívat základní umělecká škola.
 22. Ranní družina nebude zajišťována.
 23. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 24. Všichni docházející žáci musí dodržovat pravidla uvedena v dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.
 25. Úklid a dezinfekce prostor školy bude probíhat v souladu s metodikou MŠMT. Po dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni se řídit školním řádem a pokyny zaměstnanců školy. Pokud by žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen.
 26. Školní stravování bude poskytováno po jednotlivých skupinách tak, aby se skupiny u výdeje nepromíchávaly, žáci budou dbát na patřičné rozestupy; u stolu budou žáci sedět po jednom.
 27. Během celého pobytu ve školní jídelně budou mít žáci roušku, s výjimkou konzumace stravy; během ní si roušku uloží do sáčku (není možné, aby se použité roušky povalovaly po stolech nebo židlích).
 28. Žáci, kteří se nebudou stravovat, ale budou zůstávat ve škole na odpolední dohled, počkají na svou skupinu na místě určeném vyučujícím.
 29. Přihlásit děti k dopolednímu vzdělávání, na odpolední aktivity i ke školnímu stravování je nutné prostřednictvím ankety v systému Bakaláři.
 30. Sledujte také pravidelně webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat případná doplnění a aktualizovat výše uvedené informace.

Děkujeme Vám za vstřícný přístup a spolupráci.

Mgr. Jitka Kučerová

Mgr. Jindřich Novotný